Tietosuojaseloste

ASIANAJOTOIMISTO TÖLÖ & CO OY:N TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 4.4.2022

 

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on laadittu toteuttamaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 mukaista läpinäkyvää, tiiviisti esitettyä ja helposti ymmärrettävää informointia rekisteröidyille asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15-22 artiklan ja 34 artiklan kaikista käsittelyä koskevista tiedoista. Tietosuojaseloste kuvaa, miten Asianajotoimisto Tölö & Co Oy (jäljempänä myös ”rekisterinpitäjä”) käsittelee henkilötietoja ja antaa tietoa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä toimistoamme sitovista velvoitteista sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimistomme noudattaa lisäksi Suomen Asianajajaliiton ohjeistuksia.

 

Rekisterin pitäjä

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy 
y-tunnus 3239697-8

Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki

law.office@tolo.fi

(09) 682 3399

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: hallituksen puheenjohtaja Mikko Tölö.

 

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Tallentamamme henkilötiedot määräytyvät tietojen käyttötarkoituksen perusteella. Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun vastaavaan yhteyteen, kuten tehtävien hoitoon tuomioistuimen määräyksen nojalla. Asianajotoimisto Tölö & Co Oy käsittelee henkilötietoja lisäksi laissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi ja oikeuden tai muun viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n toimeksiantojen ja tuomioistuimen määräykseen perustuvien tehtävien asianmukaisessa hoitamisessa ja asiakassuhteeseen liittyvässä viestinnässä.

Esteettömyysarvioinnissa

Lakiin perustuvien viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämisessä.

Asiakkaan maksujen ja laskutuksen seurannassa

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy käsittelee yksinomaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainituissa käyttötarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty.

 

Kerättävät tiedot

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriimme tallennetaan esimerkiksi seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • Henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot, asema yrityksessä
  • Toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan vasta- ja myötäpuolia koskevat henkilötiedot

Toimeksiannon laatu ja muut toimeksiannon hoitamisen yhteydessä saadut toimeksiannon hoitamisen kannalta olennaiset tiedot koskien esimerkiksi asiakkaan talouteen, terveyteen tai perheeseen liittyviä tietoja. 

Rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvien toimeksiantojen yhteydessä keräämiämme henkilötietoja voivat olla muut tietyt lakisääteiset tiedot, kuten tarpeelliset tiedot asiakkaan liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta ja poliittisesta vaikutusvallasta.

 

Tietolähteet

Tietoja kerätään toimeksiantojen yhteydessä lähinnä asiakkaalta itseltään. Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta kuten pankeilta, Verohallinnolta ja ulosottolaitokselta tai muilta kolmansilta osapuolilta lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 

Henkilötietojen säilyttäminen ja yksityisyys

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja toimeksiantorekisterissämme niin pitkään kuin ne ovat tarpeellisia rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Tämän jälkeen säilytämme tietoja ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeellista mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi.

Noudatamme Suomen Asianajajaliiton vaatimuksia ja ohjeistuksia toimeksiantoihin liittyvän materiaalin säilytyksestä ja säilytämme toimeksiantomateriaalin vähintään 10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä, minkä jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla.

Asiakkaidemme yksityisyys ja tietosuoja ovat toimistollemme tärkeitä. Asiakas- ja toimeksiantorekisteriä käsittelee pääsääntöisesti vain Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö. Käsittelemme henkilötietoja aina luottamuksellisesti, huolellisesti ja asianajajia sitovien salassapito- ja vaitiolovelvollisuuksien mukaisesti. Paperisia asiakirjoja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa toimitiloissamme ja kaikki sähköinen materiaali on asianmukaisesti suojattu tietokoneillamme.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä sellaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, joka todennäköisesti aiheuttaisi korkean riskin rekisteröidyn luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille.

 

Asiakasrekisteritietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy ei luovuta asiakas- ja toimeksiantorekisterin tietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin rekisteröitynä Teillä on muun muassa seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy rekisterin henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista. Pyyntö voidaan kuitenkin evätä lainsäädännössä tai Asianajajaliiton ohjeistuksessa määrätyillä perusteilla.

Oikeus pyytää virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista sekä laissa säädetyin edellytyksin rajoittaa henkilötietojen käsittely ainoastaan tietojen säilyttämiseen. 

Oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita käyttötarkoituksiin, joihin ne on kerätty
  • Henkilötietojen käyttö perustuu antamaanne suostumukseen ja haluatte peruuttaa suostumuksen
  • Henkilötietojen käsittely on lainvastaista
  • Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • Oikeus henkilötietojen poistamiseksi ei kuitenkaan koske sellaisia henkilötietoja, joita säilytetään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

Mikäli haluatte käyttää edellä mainittuja oikeuksianne, tulee Teidän olla yhteydessä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyyntö oikeuksien käyttämiseksi tulee tehdä kirjallisesti. Toimistomme pyrkii vastaamaan pyyntöön mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (useimmiten noin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta).