Palvelut

Toimistomme palvelee monipuolisesti erilaisissa yksityisoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Tältä sivulta löydät tietoa ydinosaamisestamme.

Tutustu asiantuntijoihimme

 

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Toimistollamme on monipuolinen kokemus erilaisista yritysten maksukyvyttömyysmenettelyistä. Asianajajamme toimivat käräjäoikeuden määrääminä pesänhoitajina ja selvittäjinä. Tehtävien myötä olemme myös erikoistuneet takaisinsaantia konkurssipesään koskeviin oikeudenkäynteihin.

Tuloksellinen konkurssipesien hoito edellyttää tehokasta varallisuuden realisointia sekä velkasuhteiden ja takaisinsaantiperusteiden huolellista selvitystä. Näiden toimeenpanossa konkurssipesän pesänhoitajaksi määrättävällä henkilöllä on ratkaiseva merkitys. Kokemuksemme auttaa parhaaseen tulokseen yltämisessä. Konkurssitilanteissa sopivaa pesänhoitajaa voivat tuomioistuimelle ehdottaa velkoja ja velallisen edustaja. Ennen esityksen tekemistä asianosaisen tulee hankkia pesänhoitajaehdokkaalta kirjallinen suostumus tehtävään.

Toimeksiannosta selvitämme lisäksi varsinaisten maksukyvyttömyysmenettelyjen ulkopuolella yrityksen talouden ja toiminnan tervehdyttämismahdollisuuksia, mukaan lukien mahdollisuuden turvautua vapaaehtoisiin velkojen järjestelytoimiin.

Yhtiöjuridiikka

Toimistomme asianajajat toimivat yhtiökokouksen valitsemina selvitysmiehinä, jotka huolehtivat yhtiön velkojen ja vastuiden selvittämisestä, omaisuuden rahaksi muuttamisesta sekä muista tarpeellisista toimista. Osakeyhtiötä purettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös yhtiön ja osakkaiden verotukseen.

Yhtiön toiminta-aikana neuvomme asiakkaitamme yrityksen sopimusasioissa, yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä sekä osakkaita ja työntekijöitä koskevissa asioissa. Toimistollamme on monipuolinen kokemus myös erilaisista yritysjärjestelyistä. 

Perhe ja perintö

Neuvomme asiakkaitamme varallisuudensiirroissa sukupolvelta toiselle verotuksen ja muut oikeudelliset näkökohdat huomioiden. Laadimme lahja- ja kauppakirjat sekä testamentit. Myös edunvalvontaa koskevat kysymykset ovat toimistollemme tuttuja.

Toimimme tuomioistuimen määräyksellä puolueettomina pesänjakajina ja pesänselvittäjinä. Tuomioistuin valitsee pesänjakajan asianosaisten esitysten perusteella.

Perillisten ja avioeroa harkitsevien puolisoiden toimeksiannosta avustamme ositus- ja perinnönjakotoimituksissa sekä niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, kuten testamentinmoitetta koskevissa asioissa. Asioiden päättyessä sovintoon laadimme lain vaatimukset täyttävät asiakirjat, kuten perukirjan, ositussopimuksen tai perinnönjakokirjan.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Toimistollamme on vuosikymmenien kokemus asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä rakentamiseen liittyvien riitojen ratkaisemisesta ja tuomioistuinprosesseista. Asunto- ja kiinteistökaupoista voi seurata jälkikäteen monenlaisia oikeudellisia ongelmia. Oikeudenkäynnin kohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön virheestä johtuvasta hinnanalennus- tai purkuvaatimus ja taloudellinen intressi on usein riidan osapuolille hyvin merkittävä. 

Rakentamiseen liittyvät riitakysymykset keskittyvät usein urakkakohteiden viivästymiseen, lisä- ja muutostöitä koskeviin erimielisyyksiin sekä mm. sopimusehtojen tulkintaan. 

Usein asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöt omistetaan yhdessä. Toimistollamme on monipuolinen kokemus myös erilaisten yhteisomistussuhteita koskevien riitaisuuksien hoitamisesta. Riitaisissa tilanteissa yhteisomistussuhteen purkaminen edellyttää usein tuomioistuinmenettelyä. 

Oikeudenkäynnit

Hoidamme monipuolisesti erilaisia yritysten ja yksityishenkilöiden välisiä oikeudenkäyntejä. Olemme keskittyneet erityisesti yksityisoikeutta koskeviin oikeudenkäynteihin. Rikosasioita hoidamme pääsääntöisesti vain silloin, kun toimeksianto käsittää asianomistajana vaatimusten ajamisen.

Erityisesti toimistollamme on kokemusta takaisinsaanti-, velkomus- ja vahingonkorvausoikeudenkäynneistä sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin kytkeytyvistä riita-asioista.

Arvioimme aina asiakkaan tarvetta oikeudenkäyntiin ja pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan riitaiset asiat neuvotteluin ja sopimuksin. 

Sopimukset ja asiakirjat

Neuvomme yritysten ja yksityishenkilöiden sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnassa. Muotovaatimusten tuntemisen ohella oikeudellisesta asiantuntemuksesta on hyötyä asiakirjalle tai sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Asiantuntemuksemme kattaa yritysten osalta erilaiset yhtiöoikeudelliset asiakirjat, kauppasopimukset, sovintosopimukset sekä työoikeudelliset sopimukset. Yksityishenkilöille laadimme mm. ositus- ja perinnönjakosopimuksia, avioehtosopimuksia sekä testamentteja.